Custom cover image
Custom cover image

Religiøst medborgerskap : Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

By: Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Norwegian Publisher: Oslo : Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing), 2020Description: 1 Online-Ressource (291 p.)ISBN:
  • 9788002681081
  • 9788202681050
  • 9788202681067
  • 9788202681074
Subject(s): Online resources: Summary: "This anthology examines and elucidates how variation in ability (physical and cognitive) as a human condition impacts participation in religious communities and theology and diakonia as professional disciplines. Functional impairment and disability are meaningful human experiences that are important to explore critically and constructively, in a Norwegian context as well. Fellowship – that everyone is entitled to equal conditions and opportunities for participation in a society – is also relevant in the context of religion, theology and diakonia. Religious fellowship comprises among other things the possibility of being able to choose religious participation and to be religiously active, for example through degrees of association and social participation, employment and volunteer work. Many people have experienced exclusion from participation in religious practices and communities due to specific attitudes or physical barriers. This anthology presents new research on a variety of topics relating to religious fellowship with a focus on equality, human rights and views of humanity. The contributors are from varying fields, including social welfare, public health, social science, literary studies, diakonia, theology and religious studies."Summary: "Denne antologien belyser og drøfter hva variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår betyr for deltakelse i religiøse fellesskap og for teologi og diakoni som fagområder. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemning er meningsfulle menneskelige erfaringer som det er viktig å tenke kritisk og konstruktivt gjennom, også i en norsk kontekst. Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. Religiøst medborgerskap innbefatter blant annet muligheten til å kunne velge religiøs deltakelse og til å være religiøst aktiv, for eksempel gjennom grader av tilknytning og sosial deltakelse, yrkesutøvelse og frivillig arbeid. Mange mennesker har opplevd å bli ekskludert fra å kunne delta i religiøse praksiser og fellesskap nettopp på grunn av holdninger eller fysiske barrierer. I antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i fokus. Bidragsyterne kommer fra ulike fagfelt – blant annet vernepleie, folkehelse, medborgerskapsstudier, litteraturvitenskap, diakoni, teologi og religionsvitenskap."PPN: PPN: 1778466818Package identifier: Produktsigel: ZDB-94-OAB
No physical items for this record

Open Access. Unrestricted online access star

Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 cc

Norwegian

Powered by Koha